Вы здесь

Открытые туры подачи конкурсных заявок

Стратегию информирования фондов политики сплочения Европейского союза на 2014-2020 можно найти здесь:

Наименование тура подачи конкурсных заявок Время начала и окончания тура подачи конкурсных заявок Минимальная и максимальная сумма денежного пособия Минимальная и максимальная ставка % денежного пособия Ответственная исполнительная единица
1.2.1 ATV2 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
с 21.11.2016 по 31.12.2018
5 000 100% Sihtasutus Innove
1.3.1 ATV2 Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)
с 23.03.2018 по 04.06.2018
50 000 / 200 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
с 09.06.2017 по 31.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
с 09.06.2017 по 31.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.6.1 ATV2 Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse
с 12.03.2018 по 11.05.2018
250 000 Sihtasutus Innove
1.6.2 ATV2 Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine
с 06.04.2018 по 25.05.2018
250 000 100% Sihtasutus Innove
2.1.2 ATV2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele ühikuhinna alusel
с 26.02.2018 по 25.04.2018
75% Sihtasutus Innove
2.2.1 ATV2 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
с 11.04.2018 по 12.06.2018
50 000 / 500 000 75% Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
с 01.03.2017 по 31.12.2019
Sihtasutus Innove
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele)
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana)
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.1 - Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2018/1
с 24.04.2018 по 10.05.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine II
с 15.03.2018 по 21.05.2018
5 000 000 75% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) III
с 19.01.2018 по 31.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel
с 01.12.2017 по 31.12.2020
100 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud (tähtajaga 19.12.2018)
с 25.01.2018 по 19.12.2018
20 000 / 2 000 000 Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
с 19.03.2018 по 15.06.2018
Rahandusministeerium
Tervisekeskuste kaasajastamine (II voor)
с 09.04.2018 по 23.07.2018
75% Rahandusministeerium
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
с 21.03.2018 по 01.03.2021
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Õigusloome kodifitseerimine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Rahandusministeerium
Õigusloome arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Rahandusministeerium
Rakke- ja ekspertrühmad
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Rahandusministeerium
Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine
с 03.08.2015 по 31.08.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Mõjude hindamise süsteemi arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Rahandusministeerium
Mobilitas Pluss
с 01.01.2015 по 31.08.2023
Sihtasutus Archimedes
Koolide IKT taristu kasutuselevõtt
с 01.01.2016 по 31.12.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
с 09.05.2016 по 29.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine
с 01.07.2015 по 29.10.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Strateegilise juhtimine arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Rahandusministeerium
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Rahandusministeerium
TeaMe +
с 01.06.2015 по 31.08.2020
100% Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
с 01.03.2015 по 31.12.2020
85% / 85% Rahandusministeerium
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine.
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.2 - Starditoetus
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
9.2.1, 9.2.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
9.1.1, 9.1.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.3, 5.4.4 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak.
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.2.1 ATV2 jooksev Pikka aega tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks
с 22.08.2016 по 30.04.2018
50 100 / 400 000 85% Sihtasutus Innove
Kaasamise arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Rahandusministeerium
Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine
с 30.05.2016 по 30.09.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ida-Virumaa õli- ja keemiatööstuse koondamised
с 11.05.2016 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
с 07.01.2015 по 31.12.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
с 18.05.2015 по 01.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
с 16.09.2016 по 31.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
23 400 000 50% Rahandusministeerium
Õppe- ja karjäärinõustamise programm
с 01.04.2014 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
с 01.05.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Noorsootöötajate koolituste arendamine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt
с 01.05.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
с 01.01.2014 по 31.12.2020
200 000 100% Sihtasutus Innove
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika ja Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine
с 01.03.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine
с 01.05.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
с 01.11.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine
с 01.09.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenused
с 01.01.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
с 01.01.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Tugiteenus vanglast vabanejatele
с 01.03.2014 по 31.03.2019
Sihtasutus Innove
TAT Kainem ja tervem Eesti
с 01.09.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Uusisserändajate kohanemise toetamiseks
с 01.08.2014 по 31.12.2023
Sihtasutus Innove
Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
с 01.09.2014 по 31.03.2022
Sihtasutus Innove
Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine
с 01.07.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil
с 01.12.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
с 01.07.2015 по 31.12.2021
Sihtasutus Innove
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
с 01.08.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
с 01.01.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
Töövõime süsteemi toetavad tegevused
с 01.09.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
3.2.1 ATV jooksev I ja II taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks
с 01.12.2015 по 30.04.2018
50 100 / 400 000 85% Sihtasutus Innove
Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
с 01.11.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
с 01.10.2015 по 30.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Biometaani tarbivad gaasibussid
с 29.02.2016 по 01.01.2020
400 000 / 4 000 000 30% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Dora Pluss
с 01.08.2015 по 31.05.2023
Sihtasutus Archimedes
E-residentidele suunatud avalike teenuste arendamine
с 24.08.2015 по 29.02.2020
500 000 Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
с 01.08.2015 по 31.10.2023
Sihtasutus Archimedes
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
с 01.04.2015 по 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
с 01.01.2015 по 31.12.2023
Rahandusministeerium
Veemajandustaristu arendamine
с 18.05.2015 по 31.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Rahandusministeerium
RITA
с 01.01.2015 по 31.12.2022
Sihtasutus Archimedes
Soojusmajanduse arengukava koostamine
с 27.05.2015 по 31.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

29.09.2016